Niebawem gminne eliminacje TWP PDF Drukuj
niedziela, 04 marca 2018 18:25


W miesiącu marcu planowane jest przeprowadzenie gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Zachęcamy wszystkich uczniów do spróbowania swoich sił w tematyce ochrony przeciwpożarowej. Z przykładowymi testami możemy zapoznać się poniżej.

 

 

PRZYKŁADOWA BAZA PYTAŃ

DO  PRZEPROWADZENIA GMINNEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

 

Wytłuszczoną czcionką podano prawidłowe odpowiedzi.

 

1.         Najwyższą władzą w OSP jest:

a) prezes

b) zarząd

c) walne zebranie

2.          Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana?

a) w Gnieźnie

b) w Krakowie

c) w Częstochowie

3.           Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?

a)  metan

b) etan

c) wodór

4.          Oświetlenie awaryjne obejmuje:

a) oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne

b) oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne, kierunkowe i przeszkodowe

c) taki termin nie istnieje


5.         Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 Typ 005 wynosi:

a) 160 l

b) 250 l

c) 500 l

6.          Neutralizacja to:

a) gaszenie palącej się substancji chemicznej

b) proces magazynowania substancji niebezpiecznych w strażach pożarnych
c) zobojętnienie substancji niebezpiecznej

7.         Gdzie sprawdzamy tętno u dorosłych poszkodowanych?

a) na przegubie ręki

b) na tętnicach szyjnych

c) w pachwinach

8.           Klasa odporności pożarowej dotyczy:

a) elementów budynku

b) budynku

c) oddzieleń przeciwpożarowych budynku

9.          Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:

a) Komendant Miejski/Powiatowy PSP

b) oficer prewencji Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP

c) Komendant Wojewódzki PSP

10.         Odległość hydrantu zewnętrznego od ścian budynku powinna wynosić:

a) 2-10 m

b) co najmniej 5 m

c) do 5 m

11.       Produkowane obecnie gaśnice śniegowe posiadają zawór:

a) zbijakowy

b) pokrętny

c) szybko otwieralny

12.        W jakiej minimalnej odległości od lasu można rozpalić ognisko?

a) 70 m

b) 50 m

c) w odległości 100 m 

13.        Czy samochód GBAM 2/8 + 8 posiada motopompę?

a) może posiadać

b) nie

c) tak

14.        Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:

a) 2 m

b) 1,5 m

c) 0,5 m

15.       Gaz propan-butan jest:

a) cięższy od powietrza

b) lżejszy od powietrza

c) ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza

16.         Co oznacza skrót KCKRiOL?

a) Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności

b) Krajowe Centrum Komend Ratowniczych i Ochrony Ludności

c) Krajowa Centrala Kierowania Ratownictwem i Ochroną Ludności

17.       Jaki typ drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój pożaru?

a) iglasty

b) liściasty

c) mieszany

 

18.        Wydobywający się CO2 z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:

a)  20C

b)  - 100C

c)  - 790C

19.       Front działania prądu gaśniczego w obronie wynosi:

a) 10 m

b) 20 m

c) 5 m

20.         Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?

a) 7,5 m

b) 7 m

c) 6,5 m

21.  W którym roku ukazał się pierwszy numer czasopisma „Strażak”?

a) 1918 r.

b) 1881 r.

c) 1882 r.

22.       Jaka jest normatywna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach?

a) 1,5 m

b) 1,4 m

c) 1,8 m

23.       Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:

a) w 1948

b) w 1958

c) w 1956

24.        Co stanie się z płomieniem świecy, jeżeli w pomieszczeniu zwiększymy stężenie tlenu?

a) płomień wydłuży się

b) płomień skróci się i rozszerzy

c) płomień zgaśnie

25.       Muzea, jako budynki można zaliczyć do kategorii zagrożenia ludzi:

a) ZL I

b) ZL IV

c) ZL V

26.         Co oznacza symbol GBAM?

a) samochód specjalny gaśniczy z autopompą

b) samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą

c) samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą

27.       Ochotnicze Straże Pożarne są:

a) stowarzyszeniami

b) jednostkami organizacyjnymi PSP

c) organami administracji rządowej


28.       Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu?

a) wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby

b) wilgotność drzew oraz poszycia gleby

c) wilgotność ścioły i powietrza

29.       Wokół placów składowych należy zachować pas ochronny o szerokości minimum:

a) 1m

b) 2m

c) 4m

30.       Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem stałym należy usuwać zanieczyszczenia:

a) co najmniej 2 razy w roku

b) co najmniej 4 razy w roku

c) co najmniej raz do roku

 

31.        Budynki niskie to:

a) budynki mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji włącznie

b) budynki mieszkalne o wysokości do 9 kondygnacji włącznie

c) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondygnacji włącznie

32.        Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?

a) I

b) III

c) II

33.       Obecny Komendant Główny PSP jest w stopniu:

a) nadbrygadiera

b) generała brygadiera

c) starszego brygadiera

34.       Co to jest wstrząs pourazowy?

a) reakcja organizmu na uraz

b) uderzenie po upadku

c) utrata przytomności

35.       Jednostką organizacyjną najniższego szczebla w PSP jest:

a) oddział ratowniczy

b) zawodowa straż pożarna

c) jednostka ratowniczo-gaśnicza

36.        Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?

a) 10

b) 7

c) 20

37.       Elew to słuchacz szkoły:

a) podoficerskiej

b) aspirantów

c) oficerskiej

38.       Gdzie sprawdzamy tętno u niemowlęcia?

a) na tętnicy szyjnej

b) w pachwinach

c) na tętnicy przedramiennej

39.         Patron strażaków trzyma w ręku:

a) wiadro

b) toporek

c) bosak

40.        Do sprzętu gaśniczego powinien być zapewniony dostęp co najmniej:

a) 1 m

b) 1,5 m

c) 1,6 m

 

41.       Szkoła kształcąca kadry oficerskie Państwowej Straży Pożarnej znajduje się w Warszawie i nosi nazwę:

a) Centralna Szkoła Pożarnicza

b) Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza

c) Szkoła Główna Służby Pożarniczej

42.       Jaka jest normatywna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach, jeżeli są one przeznaczone do ewakuacji dla nie więcej niż 20 osób?

a) 1,2 m

b) 1,4 m

c) 0,9 m

43.       W Warszawie w ,,Domu Strażaka” przy ul. Oboźnej posiada swoją siedzibę:

a) Centrum Zarządzania Kryzysowego Państwa

b) Zarząd Główny ZOSP RP

c)  Komenda Główna PSP

44.       W jakiej odległości od skraju drogi publicznej zabronione jest

pozostawienie gałęzi, chrustu itp.?

a) do 50 m

b) do 25 m

c) 75 m

45.       Środki zwilżające są to środki, które:

a) zmniejszają opory tłoczenia wody

b) zwiększają napięcie powierzchniowe wody

c) obniżają napięcie powierzchniowe wody

46.       Pożary butli z acetylenem to pożary grupy:

a) C

b) D

c) B 

47.       Środkiem uodparniającym drewno na działanie ognia jest:

a) farba olejna

b) Pyran

c) Fobos

48.       Sterty i stogi można ustawiać od budynków palnych w odległości co najmniej:

a) 20 m

b) 30 m

c) 50 m

49.       Obowiązujące miano określające gęstość obciążenia ogniowego to:

a) kg/m2

b) MJ/m3

c) kcal/kg

50.       Przy poborze wody z otwartego zbiornika smok ssawny powinien być zanurzony:

a) 15–20 cm od dna zbiornika

b) 20–40 cm poniżej lustra wody

c) 15–20 cm poniżej lustra wody

51.       Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?

a) 50 m3

b) 75 m3

c) 100 m3

 

52.       Które z wymienionych substancji można gasić wodą?

a) sód

b) magnez

c) słoma

53.       Zaczadzenie następuje na skutek działania:

a) CO

b) CO 2

c) N

54.       Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:

a) Prezydent  RP  na  wniosek  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji

b) Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych

c) Minister Spraw Wewnętrznych

 

55.       Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?

a) 2

b) 4

c) 3

56.       Gaz propan – butan jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ:

a) jest lżejszy od powietrza

b) rozchodzi się we wszystkich kierunkach

c) jest cięższy od powietrza

57.       Prądownica pianowa PP 2 – 12 oznacza:

a) ciśnienie 2 atm.; nominalna wydajność wodna 120 l/min

b) liczba spienienia 2; nominalna wydajność wodna 12 l/s

c) nominalna wydajność wodna 200 l/min; liczba spienienia 12

58.       Klapa dymowa to:

a) urządzenie służące do gaszenia cieczy palnych w zbiornikach

b) urządzenie służące do zamykania zbiorników z gazami palnymi

c) pokrywa zamontowana w dachu budynku umożliwiająca usunięcie z pomieszczeń dymu i gorących gazów pożarowych

59.       Linia zasilająca to:

a) linia wężowa od nasady tłocznej pompy pożarniczej ustawionej na stanowisku wodnym do rozdzielcza

b) linia wężowa od punktu czerpania wody do nasady ssawnej pompy pożarniczej

c) linia wężowa od nasady hydrantu do nasady ssawnej pompy pożarniczej lub bezpośrednio do zbiornika wodnego samochodu gaśniczego

60.       Nomex to:

a) środek gaśniczy

b) typ ubrania strażackiego

c) środek ogniochronny

61.       W czasie akcji gaśniczej znak sygnalizacyjny wykonany przez strażaka prawą ręką odchyloną w bok w dół oznacza:

a) woda naprzód

b) woda stój

c) rota I (I woda)

62.       Lekka woda to:

a) środek niezbędny do wytwarzania piany lekkiej

b) nowoczesny wypełniacz poduszek amortyzujący upadek ludzi podczas ich ewakuacji z wyższych kondygnacji budynku

c) środek gaśniczy skuteczny przy gaszeniu pożarów z grupy B

63.       Co oznacza symbol GBAM:

a) samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą

b) samochód specjalny gaśniczy z autopompą

c) samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą

64.       Hydrant wewnętrzny 52 posiada wydajność nominalną:

a) 1,0 dm3/s

b) 2,5 dm3/s

c) 3,0 dm3/s

65.       Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem płynnym, należy usuwać zanieczyszczenia:

a) co najmniej 2 razy w roku

b) co najmniej 4 razy w roku

c) co najmniej raz do roku

66.       Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce jest:

a) dh Edward Siarka

b) nadbryg. Stanisław Nowak

c) dh Kazimierz Sady

67.       Resuscytacja:

a) śmierć kliniczna

b) zespół czynności ratunkowych

c) wstrząs powypadkowy

68.       Stacja paliw może być zlokalizowana od lasu w odległości:

a) 50 m

b) 20 m

c) 30 m

69.       Ubranie ochronne typu ciężkiego chroni przed temperaturą:

a) 200 0C

b) 900 0C

c) 1400 0C

 

70.       Kromos to:

a) środek gaśniczy

b) środek ognioochronny

c) środek zwilżający

71.       Ile butli z gazem płynnym o zawartości do 11 kg może być stosowanych jednocześnie w mieszkaniu?

a) 1

b) 2

c) 3

72.       Do gazów gaśniczych nie zalicza się:

a) etan

b) CO 2

c) azot

73.       Co to jest strefa pożarowa?

a) strefa objęta pożarem

b) pomieszczenie zamykane drzwiami

c) wydzielona pożarowo przestrzeń

74.       W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:

a) użyteczności publicznej

b) których kubatura przekracza 1000 m3

c) produkcyjno - magazynowe

75.       Eksplozymetr służy do:

a) pomiaru stężeń gazu i par cieczy w powietrzu

b) tłumienia fali detonacyjnej

c) pomiaru temperatury zapłonu

76.       Minimalna głębokość przeciwpożarowego zbiornika wodnego w miejscu czerpania powinna wynosić:

a) 0,5 m

b) 1 m

c) 1,5 m

77.       Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:

a)  godziny

b)  minuty

c)  nie stosuje się

78.       Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń, w których może przebywać jednocześnie:

a) 50 osób

b) więcej niż 50 osób

c) nie stawia się wymagań

79.       Jak przed wojną nazywano kobiety działające w szeregach OSP?

a) ochotniczki

b) druhny

c) samarytanki

80.       Co oznacza skrót NRO?

a) element budynku najlepiej rozprzestrzeniający ogień

b) element budynku nie rozprzestrzeniający ognia

c) nie stosuje się takiego skrótu

 

81.       Na którym ramieniu strażak nosi sznur galowy:

a) na lewym

b) na prawym

c) sznur golowy nosi się w kieszeni

82.       Co ile lat w OSP odbywają się zebrania sprawozdawczo wyborcze (zebrania statutowe)?

a) 2 lata

b) 4 lata

c) 5 lat

83.       Co oznacza skrót SRt:

a) sprzęt ratownictwa technicznego

b) samochód specjalny ratownictwa technicznego

c) popularny producent urządzeń hydraulicznych

84.       Wskaż prawidłowy symbol drabiny nasadkowej.

a) DN - 3

b) DN - 2,7

c) DN - 2,75

85.       Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?

a) 50 m3

b) 75 m3

c) 100 m3

 

86.       Szerokość wyjścia ewakuacyjnego nie może być mniejsza niż:

a) 0,8m

b) 0,9m

c) 0,6

87.       Jaki jest najwyższy stopień aspirancki?

a) aspirant sztabowy

b) starszy aspirant sztabowy

c) starszy aspirant

88.       Jaki gaz znajduje się w gaśnicach śniegowych?

a) skroplony O2

b) skroplony CO2

c) ciekły O2

89.       Front działania prądu gaśniczego w obronie wynosi:

a) 20m

b) 10m

c) 25m

90.       Środkiem uodporniającym drewno na działanie ognia jest:

a) pyran

b) środek zwilżający

c) fobos

91.       Symbol SH-24 oznacza:

a) samochód specjalny holowniczy o mocy 240 KM

b) samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 24 m.

c) samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 24m. i udźwigu 2,4 tony

92.       Wycofanym środkiem gaśniczym z uwagi na ochronę środowiska jest:

a) azot

b) CO 2

c) halon

93.       Eksplozymetr to:

a) urządzenie pomiaru siły eksplozji

b) urządzenie wyłączające klapy odcinające w czasie wybuchu

c) urządzenie do pomiaru stężeń wybuchowych

 

94.       Czy wolno napełniać gazem butle o masie 11kg na stacjach gazu płynnego?

a) nie

b) tak, jeżeli wykonana jest niezależna instalacja, nie przeznaczona do tankowania pojazdów

c) tak

95.       Pojemność zbiornika wodnego w samochodzie GCBA 5/24 wynosi:

a) 2400 l

b) 5000 l

c) 500 l

96.       Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:

a) wytwornica pianowa

b) prądownica pianowa

c) agregat pianowy

97.       Tryskacze służą do:

a) szybkiego uruchomienia samochodu gaśniczego

b) gaszenia pożaru

c) wykrywania pożaru

98.       Jaka jest średnica nominalna hydrantów zewnętrznych podziemnych?

a) 80, 100

b) 100, 125

c) 80

99.       Zaczadzenie następuje wskutek działania:

a) CO

b) C02

c) N2

100.     W przeciwpożarowe wyłączniki prądu muszą być wyposażone obiekty:

a)  o powierzchni użytkowej ponad 1000m 2

b) o kubaturze powyżej 1000m 3

c)  o wysokości powyżej 12m.

101.    W jednostkach PSP, jako podstawowy system zabezpieczenia dróg oddechowych stosuje się:

a) aparaty tlenowe

b) aparaty powietrzne nadciśnieniowe

c) aparaty powietrzne podciśnieniowe

 

102.      W jakim stopniu jest obecny Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie?

a) starszy brygadier

b) nadbrygadier generał

c) nadbrygadier  

103.     Flame Control to środek:

a) gaśniczy

b) ogniochronny

c) absorbent

104.     Prawo do wyznaczania w lesie miejsca na palenie ogniska ma:

a) właściciel lub zarządca lasu

b) Komendant Powiatowy lub Miejski PSP

c) osoba dorosła, pod warunkiem zachowania środków ostrożności

105.     Do gazów gaśniczych można zaliczyć:

a) azot

b) etan

c) metan

106.     Pianą można gasić pożary klasy:

a) klasy A i B

b) klasy C i D

c) tylko klasy C

107.     Pożary metali lekkich zaliczają się do klasy pożarów:

a) A

b) B

c) D

108.      Po haśle „Do akcji gotuj” przy zasilaniu samochodu z hydrantu, kierowca:

a) pomaga w budowie linii głównej

b) przeprowadza rozpoznanie wodne

c) ustawia  samochód  w  miejscu  wskazanym  przez  dowódcę,  a następnie uruchamia autopompę

109.     Czego nie wolno gasić wodą?

a) drewna

b) węgla

c) sodu

 

110.     Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?

a) serce

b) mózg

c) nerki

111.     W mięśniu czworogłowym uda znajduje się wbity pręt metalowy, pierwsza pomoc polega na:

a) szybkim usunięciu przedmiotu

b) zabezpieczenie przedmiotu przed przemieszczeniem i opatrzenie rany

c) zebraniu danych osobowych póki pacjent jest przytomny

112.     Wstrząs jest to:

a) stan niedotlenienia mózgu

b) zespół drgawek

c) odruch człowieka na działanie prądu elektrycznego

113.     Krew tętniczą wypływająca z rany poznamy po:

a) ciemnobrunatnej barwie

b) spokojnym wypływie

c) jasnoczerwonej barwie

114.      Co oznacza znak gestowy „Prawa ręka podniesiona w górę”:

a) woda stój

b) woda naprzód

c) uwaga

115.      Mostek przejazdowy służy do:

a) umożliwienia przejazdu samochodu przez rzekę

b) zabezpieczenia węży przed uszkodzeniem układanych na ulicach i drogach

c) sprawiania drabiny pożarniczej

116.     Dym biało-żółty wydziela się podczas palenia:

a) siana

b) celuloidu

c) gumy

117.     Stosunek służbowy strażaka powstaje z dniem:

a) powołania

b) mianowania

c) ślubowania

 

118.     Podoficerom pełniącym służbę w jednostkach ratowniczo – gaśniczych kolejne stopnie służbowe nadaje:

a) Komendant /Miejski/ Powiatowy PSP

b) Komendant Wojewódzki PSP

c) Komendant Główny PSP

119.     Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:

a) średniej

b) lekkiej

c) ciężkiej

120.     Ile jednostek OSP z terenu gminy Brzesko zostało włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego?

a) 1

b) 2

c) wszystkie

 

121.     Obowiązująca ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona:

a) 3 lipca 1980r.

b) 3 listopada 1992r.

c) 24 sierpnia 1991r.

122.     Biblioteki zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

a) ZL III

b) ZL V

c) ZL IV

123.     Liczba spienienia to:

a) stosunek ilości piany do ilości środka pianotwórczego, z którego ta piana została wytworzona

b) liczba pęcherzyków powietrza zawarta w 1 dm 3 piany

c) stosunek ilości wodnego roztworu środka pianotwórczego do wydajności piany

 

124.     Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku nie może być mniejsza niż:

a) 0,6m

b) 1,5m

c) 1,4m

125.      Wysokość lokalnego obniżenia na drodze ewakuacyjnej w budynku nie może być mniejsza niż:

a) 1,8m

b) 2m

d) 2,2m

126.      W jakim przypadku w budynku zaliczonym do ZL III należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami?

a) niskich

b) we wszystkich

c) średniowysokich

127.      Dojście ewakuacyjne to:

a) długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, którą mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej.

b) odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną

c) odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na zewnątrz budynku

128.     Stosowanie łatwo zapalnych wykładzin podłogowych jest zabroniona w:

a) w pomieszczeniach, w których może przebywać więcej niż 50 osób

b) w pomieszczeniach okratowanych

c) w budynkach zaliczonych do ZL III

129.      Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych, przy jednym dojściu, w strefie pożarowej zagrożonej wybuchem wynosi:

a) 15 m

b) 10 m

c) 25 m

 

130.      Stosując w jednej strefie pożarowej stałe urządzenia wodne gaśnicze strefę tą można powiększyć o:

a) 50 %

b) 25%

c) 100%

131.     Ściany oddzielające pomieszczenie zagrożone wybuchem od innych pomieszczeń powinny być odporne na parcie o wartości:

a) 25 kPa

b) 15 kPa

c) 35 kPa

132.     Podaj sposób resuscytacji prowadzonej przez 2 ratowników:

a) 15 na 4

b) 15 na 2

c) 30 na 2

133.     Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?

a) w lipcu

b) w październiku

c) w maju

134.     Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:

a) gaśnicy pianowej

b) gaśnicy proszkowej

c) wody destylowanej

135.      Do jakiej klasy niebezpieczeństwa pożarowego zaliczamy benzynę?

a) II

b) I

c) III

136.      Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:

a) osłaniającym

b) foliowym

c) uciskowym

137.       Którą rocznicę utworzenia PSP obchodziliśmy w roku 2017?

a) 15 lecie

b) 50 lecie

c) 25 lecie

138.      Acetylen posiada wzór chemiczny:

a) CH4

b) C2 H2

c) C2 H5OH

 

139.      Związek OSP został powołany w roku:

a) 1958

b) 1956

c) 1946

140.     Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:

a) A, B, C, D

b) mały, duży, bardzo duży

c) mały, średni, duży, bardzo duży

141.     Pasy przeciwpożarowe w lasach należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich użyteczność w okresie:

a) tylko wiosennym i jesiennym

b) tylko wiosennym i letnim

c) przez cały rok

142.     Ustawianie stert i stogów w stosunku do budynków wykonanych z materiałów palnych jest dozwolone w odległości, co najmniej:

a) 20m

b) 15m

c) 30m

143.     Nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy stosować:

a) betonowy dach ciężki

b) lekki dach

c) dach wykonany z płyt żelbetowych dodatkowo wzmocniony stalową konstrukcją

144.     Pomieszczenie zagrożone wybuchem w budynkach wielokondygnacyjnych należy sytuować na:

a) najwyższej kondygnacji budynku

b) najniższej kondygnacji

c) bez znaczenia

145.      Co oznacza pojęcie „resuscytacja oddechowo – krążeniowa”?

a) odsysanie śluzu z górnych dróg oddechowych

b) prowadzenie sztucznego oddychania

c) prowadzenie sztucznego oddychania i zewnętrznego pośredniego masażu serca

 

146.       Niebezpieczeństwo związane z zakażeniem wirusem HIV, wystąpi przede wszystkim przy:

a) obfitych wymiotach

b) ślinotoku

a) krwawieniach zewnętrznych

147.     Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:

a) w pozycji tzw. bezpiecznej

b) leżącej na wznak

c) półsiedzącej

148.       Przy poparzeniach chemicznych oka, substancjami o stałej konsystencji, gwałtownie reagującymi z wodą, natychmiast:

a) przykrywamy gałkę oczną jałowym opatrunkiem

b) usuwamy substancję przy pomocy silnego strumienia wody

c) usuwamy substancję przy pomocy pędzelka, chusteczki, lub miękkiego materiału, po czym spłukujemy pozostałości strumieniem wody chłodząc przez 20-30 min.

149.     Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się?

a) wodór

b) tlenek węgla

c) tlen

150.       Ile wynosi nominalna wydajność hydrantu wewnętrznego o średnicy

25 mm?

a) 1 l/s

b) 2,5 l/s

c) 25 l/s

 

 

 

 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.

Copyright © 2011 - 2015 ospjadowniki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.