Eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej PDF Drukuj
środa, 19 lutego 2020 16:00


W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

 

Zachęcamy wszystkich uczniów do spróbowania swoich sił w tematyce ochrony przeciwpożarowej. Informacja o terminie Turnieju zostanie przekazana przez wychowawców.

 

Z przykładowymi testami możemy zapoznać się poniżej.

BAZA PYTAŃ

WYKORZYSTYWANYCH  DO  PROWADZENIA   ELIMINACJI  OGÓLNOPOLSKIEGO  TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

 

Wytłuszczoną czcionką podano odpowiedzi.

 

1.Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 TYP 005 wynosi:

a) 160 l

b) 250 l

c) 500 l

 

2. Najwyższą władzą w OSP jest:

a) prezes

b) zarząd

c) walne zebranie

 

3. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana?

a) w Gnieźnie

b) w Krakowie

c) w Częstochowie

 

4. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?

a) metan

b) etan

c) wodór

 

5. Oświetlenie awaryjne obejmuje:

a) oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne

b) oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne, kierunkowe i przeszkodowe

c) taki termin nie istnieje

 

6. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:

a) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

b) Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów

c) Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

7. Gdzie sprawdzamy tętno u dorosłych poszkodowanych?

a) na przegubie ręki

b) na tętnicach szyjnych

c) w pachwinach

 

8. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:

a) rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

b) Komendą Miejską /Powiatową PSP

c) Komendą Wojewódzką PSP

 

9. Klasa odporności pożarowej dotyczy:

a) elementów budynku

b) budynku

c) oddzieleń przeciwpożarowych budynku

 

10. Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:

a) Komendant Miejski/Powiatowy PSP

b) oficer prewencji Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP

c) Komendant Wojewódzki PSP

 

11. Odległość hydrantu zewnętrznego od ścian budynku powinna wynosić:

a) 2-10 m

b) najmniej 5 m

c) do 5 m

 

12. Produkowane obecnie gaśnice śniegowe posiadają zawór:

a) zbijakowy

b) pokrętny

c) szybkootwieralny

 

13. W jakiej minimalnej odległości od lasu można rozpalić ognisko?

a) 70 m

b) 50 m

c) w odległości 100 m

 

14. Czy samochód GBAM – 2/8 + 8 posiada motopompę?

a) może posiadać

b) nie

c) tak

 

15. Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:

a) 2 m

b) 1,5 m

c) 0,5 m

 

16. Gaz propan-butan jest:

a) cięższy od powietrza

b) lżejszy od powietrza

c) ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza

 

17. Co oznacza skrót KCKRiOL?

a) Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności

b) Krajowe Centrum Komend Ratowniczych i Ochrony Ludności

c) Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności

 

18. Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP to użycie zwrotu:

a)         BRZESKO 998 ZGŁOŚ SIĘ DLA KF 417-21 ODBIÓR

b)         BRZESKO 998 TU KF 417-21 ODBIÓR

c)         BRZESKO 998 ZGŁOŚ SIĘ - TU KF 417-21 ODBIÓR

 

19. Wydobywający się CO 2 z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:

a)  20C

b)  - 100C

c) - 790C

 

20. Front działania prądu gaśniczego w obronie wynosi:

a) 10 m

b) 20 m

c) 5 m

 

21. Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?

a) 7,5 m

b) 7 m

c) 6,5 m

 

22. Drabina dwuprzęsłowa wysuwana może być sprawiona jako:

a) przyparta

b) odchylona

c) wolno stojąca

 

23. Jaka jest normatywna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach?

a) 1,5 m

b) 1,4 m

c) 1,8 m

 

24. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:

a) w 1948

b) w 1958

c) w 1956

 

25. Co stanie się z płomieniem świecy, jeżeli w pomieszczeniu zwiększymy  
stężenie tlenu?

a) płomień wydłuży się

b) płomień skróci się i rozszerzy

c) płomień zgaśnie

 

26. Muzea, jako budynki można zaliczyć do kategorii zagrożenia ludzi:

a) ZL I

b) ZL IV

c) ZL V

 

27. Co oznacza symbol GBAM?

a) samochód specjalny gaśniczy z autopompą

b) samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą

c) samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą

 

28. W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?

a) w 1975

b) w 1995

c) w 1992

 

29. Wokół placów składowych należy zachować pas ochronny o szerokości  minimum:

a) 1m

b) 2m

c) 4m

 

30. Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem stałym należy usuwać zanieczyszczenia:

a) co najmniej 2 razy w roku

b) co najmniej 4 razy w roku

c) co najmniej raz do roku

 

31. Budynki niskie to:

a) budynki mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji włącznie

b) budynki mieszkalne o wysokości do 9 kondygnacji włącznie

c) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondygnacji włącznie

 

32. Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?

a) I

b) III

c) II

 

33. Obecny Komendant Główny PSP jest w stopniu:

a) nadbrygadiera

b) generała brygadiera

c) starszego brygadiera

 

34. Co to jest wstrząs pourazowy?

a) reakcja organizmu na uraz

b) uderzenie po upadku

c) utrata przytomności

 

35. Jednostką organizacyjną najniższego szczebla w PSP jest:

a) oddział  ratowniczy

b) zawodowa straż pożarna

c) jednostka ratowniczo-gaśnicza

 

36. Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?

a) 10

b) 15

c) 20

 

37. Elew to słuchacz szkoły:

a) podoficerskiej

b) aspirantów

c) oficerskiej

 

38. Kto jest odpowiedzialny za sporządzenie informacji ze zdarzenia:

a) dyspozytor

b) KDR

c) osoba wyznaczona przez KDR

 

39. Patron strażaków trzyma w ręku:

a) wiadro

b) toporek

c) bosak

 

40. Do sprzętu gaśniczego powinien być zapewniony dostęp co najmniej:

a) 1 m

b) 1,5 m

c) 1,6 m

 

41. Szkoła kształcąca kadry oficerskie Państwowej Straży Pożarnej znajduje  
się w Warszawie i nosi nazwę:

a) Centralna Szkoła Pożarnicza

b) Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza

c) Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 

42. Jaka jest normatywna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach, jeżeli są one przeznaczone do ewakuacji dla  
nie więcej niż 20 osób?

a) 1,2 m

b) 1,4 m

c) 0,9 m

 

43. W Warszawie w ,,Domu Strażaka” przy ul. Oboźnej posiada swoją siedzibę:

a) Centrum Zarządzania Kryzysowego Państwa

b) Zarząd Główny ZOSP RP

c) Komenda Główna PSP

 

44. W jakiej odległości od skraju drogi publicznej zabronione jest pozostawienie gałęzi, chrustu itp.?

a)  30 m

b)  50 m

c) 100 m

 

45. Środki zwilżające są to środki, które:

a) zmniejszają opory tłoczenia wody

b) zwiększają napięcie powierzchniowe wody

c) obniżają napięcie powierzchniowe wody


46. Pożary butli z acetylenem to pożary grupy:

a) C

b) D

c) B

 

47. Środkiem uodparniającym drewno na działanie ognia jest:

a) farba olejna

b) Pyran

c) Fobos

 

48. Sterty i stogi można ustawiać od budynków palnych w odległości co najmniej:

a) 20 m

b) 30 m

c) 50 m

 

49. Obowiązujące miano określające gęstość obciążenia ogniowego to:

a) kg/m2

b) MJ/m3

c) kcal/kg

 

50. Przy poborze wody z otwartego zbiornika smok ssawny powinien być zanurzony:

a) 15–20 cm od dna zbiornika

b) 20–40 cm poniżej lustra wody

c) 15–20 cm poniżej lustra wody

 

51. Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?

a) 50 m3

b) 75 m3

c) 100 m3

 

52. Które z wymienionych substancji można gasić wodą?

a) sód

b) magnez

c) słoma

 

53. Zaczadzenie następuje na skutek działania:

a) CO

b) CO2

c) N

 

54. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:

a) Prezydent RP na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

b) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

c) Prezes Rady Ministrów

 

55. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?

a) 2

b) 4

c) 3

 

56. Gaz propan – butan jest szczególnie niebezpieczny ponieważ:

a) jest lżejszy od powietrza

b) rozchodzi się we wszystkich kierunkach

c) jest cięższy od powietrza

 

57. Prądownica pianowa PP 2 – 12 oznacza:

a) ciśnienie 2 atm.; nominalna wydajność wodna 120 l/min

b) liczba spienienia 2; nominalna wydajność wodna 12 l/s

c) nominalna wydajność wodna 200 l/min; liczba spienienia 12

 

58. Klapa dymowa to:

a) urządzenie służące do gaszenia cieczy palnych w zbiornikach

b) urządzenie służące do zamykania zbiorników z gazami palnymi

c) pokrywa zamontowana w dachu budynku umożliwiająca usunięcie z pomieszczeń dymu i gorących gazów pożarowych

 

59. Linia zasilająca to:

a) linia wężowa od nasady tłocznej pompy pożarniczej ustawionej na stanowisku wodnym do rozdzielcza

b) linia wężowa od punktu czerpania wody do nasady ssawnej pompy pożarniczej

c) linia wężowa od nasady hydrantu do nasady ssawnej pompy pożarniczej lub bezpośrednio do zbiornika wodnego samochodu gaśniczego

 

60. Nomex to:

a) środek gaśniczy

b) materiał z którego szyte są ubrania strażackie

c) środek ogniochronny

 

61. W czasie akcji gaśniczej znak sygnalizacyjny wykonany przez strażaka prawą ręką odchyloną w bok w dół oznacza:

a) woda naprzód

b) woda stój

c) rota I (I woda)

 

62. Lekka woda to:

a) środek niezbędny do wytwarzania piany lekkiej

b) nowoczesny wypełniacz poduszek amortyzujący upadek ludzi podczas ich ewakuacji z wyższych kondygnacji budynku

c) środek gaśniczy skuteczny przy gaszeniu pożarów z grupy B


63. Co oznacza symbol GBAM:

a) samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą

b) samochód specjalny gaśniczy z autopompą

c) samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą

 

64. Hydrant wewnętrzny 52 posiada wydajność nominalną:

a) 1,0 dm3/s

b) 2,5 dm3/s

c) 3,0 dm3/s

 

65. Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem  
płynnym należy usuwać zanieczyszczenia:

a) co najmniej 2 razy w roku

b) co najmniej 4 razy w roku

c) co najmniej raz do roku

 

66. Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego jest:

a) dh Zygmunt Politowski

b) dh Stanisław Sorys

c) dh Edward Siarka

 

67. Resuscytacja:

a) śmierć kliniczna

b) zespół czynności ratunkowych

c) wstrząs powypadkowy

 

68. Stacja paliw może być zlokalizowana od lasu w odległości:

a) 50 m

b) 20 m

c) 30 m

 

69. Ubranie ochronne typu ciężkiego chroni przed temperaturą:

a) 200 0 C

b) 900 0 C

c) 1400 0 C

 

70. Kromos to:

a) środek gaśniczy

b) środek ognioochronny

c) środek zwilżający

 

71. Ile butli z gazem płynnym o zawartości do 11 kg może być stosowanych jednocześnie w mieszkaniu?

a) 1

b) 2

c) 3

 

72. Do gazów gaśniczych nie zalicza się:

a) etan

b) CO2

c) azot

 

73. Co to jest strefa pożarowa?

a) strefa objęta pożarem

b) pomieszczenie zamykane drzwiami

c) wydzielona pożarowo przestrzeń

 

74. W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:

a) użyteczności publicznej

b) których kubatura przekracza 1000 m3

c) produkcyjno - magazynowe

 

75. Eksplozymetr służy do:

a) pomiaru stężeń gazu i par cieczy w powietrzu

b) tłumienia fali detonacyjnej

c) pomiaru temperatury zapłonu

 

76. Minimalna głębokość przeciwpożarowego zbiornika wodnego w miejscu  
czerpania powinna wynosić:

a) 0,5 m

b) 1 m

c) 1,5 m

 

77. Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów  
budowlanych:

a)  godziny

b) minuty

c)  nie stosuje się

 

78. Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń, w których może przebywać jednocześnie:

a) 50 osób

b) więcej niż 50 osób

c) nie stawia się wymagań

 

79. Jak przed wojną nazywano kobiety działające w szeregach OSP?

a) ochotniczki

b) druhny

c) samarytanki

 

80. Co oznacza skrót NRO?

a) element budynku najlepiej rozprzestrzeniający ogień

b) element budynku nie rozprzestrzeniający ognia

c) nie stosuje się takiego skrótu

 

81. Ochotnicze Straże Pożarne są:

a) stowarzyszeniami

b) jednostkami organizacyjnymi PSP

c) organami administracji rządowej

 

82. Co ile lat w OSP odbywają się zebrania sprawozdawczo wyborcze (zebrania statutowe)?

a) 2 lata

b) 4 lata

c) 5 lat

 

83. Osobę poszkodowaną zabezpieczamy przed wychłodzeniem folia „NRC”. Należy ją ułożyć:

a) złotą stroną na zewnątrz

b) srebrną stroną na zewnątrz

c) kolor nie ma znaczenia, najważniejsze jest dokładne owinięcie poszkodowanego folią

 

84. Ile butli z gazem propanem butanem o pojemności 11 kg może znajdować się w mieszkaniu?

a) 1

b) 2

c) 3

 

85. Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?

a) 50 m3

b) 75 m3

c) 100 m3

 

86. Szerokość wyjścia ewakuacyjnego nie może być mniejsza niż:

a) 0,8 m

b) 0,9 m

c) 0,6 m

 

87. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki?

a) aspirant sztabowy

b) starszy aspirant sztabowy

c) starszy aspirant

 

88. Jaki rodzaj drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój pożaru?

a) iglasty

b) liściasty

c) mieszany

 

89. Front działania prądu gaśniczego w obronie wynosi:

a) 20 m

b) 10 m

c) 25 m

 

90. Środkiem uodporniającym drewno na działanie ognia jest:

a) pyran

b) środek zwilżający

c) fobos

 

91. Symbol SH-10 oznacza:

a) samochód specjalny holowniczy o mocy 100 kM

b) samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10 m.

c) samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10 m. i udźwigu 10 ton

 

92. Wycofanym środkiem gaśniczym z uwagi na ochronę środowiska jest:

a) azot

b) CO2

c) halon

 

93. Eksplozymetr to:

a) urządzenie pomiaru siły eksplozji

b) urządzenie wyłączające klapy odcinające w czasie wybuchu

c) urządzenie do pomiaru stężeń wybuchowych

 

94. Czy wolno napełniać gazem butle o masie 11 kg na stacjach gazu płynnego?

a) nie

b) tak, jeżeli wykonana jest niezależna instalacja, nie przeznaczona do tankowania pojazdów

c) tak

 

95. Pojemność zbiornika wodnego w samochodzie GCBA 5/24 wynosi:

a) 2400 l

b) 5000 l

c) 500 l

 

96. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:

a) wytwornica pianowa

b) prądownica pianowa

c) agregat pianowy

 

97. Tryskacze służą do:

a) szybkiego uruchomienia samochodu gaśniczego

b) gaszenia pożaru

c) wykrywania pożaru

 

98. Jaka jest średnica nominalna hydrantów zewnętrznych podziemnych?

a) 80, 100

b) 100, 125

c) 80

 

99. Zaczadzenie następuje wskutek działania:

a) CO

b) C02

c) N2

 

100. W przeciwpożarowe wyłączniki prądu muszą być wyposażone obiekty:

a) o powierzchni użytkowej ponad 1000 m2

b) o kubaturze powyżej 1000 m3

c) o wysokości powyżej 12 m.

 

101. W jednostkach PSP jako podstawowy system zabezpieczenia dróg  oddechowych stosuje się:

a) aparaty tlenowe

b) aparaty powietrzne nadciśnieniowe

c) aparaty powietrzne podciśnieniowe

 

102. W jakim stopniu jest obecny Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie?

a) starszy brygadier

b) nadbrygadier generał

c) nadbrygadier

 

103. Flame Control to środek:

a) gaśniczy

b) ogniochronny

c) absorbent

 

104. Prawo do wyznaczania w lesie miejsca na palenie ogniska ma:

a) właściciel lub zarządca lasu

b) Komendant Powiatowy lub Miejski PSP

c) osoba dorosła, pod warunkiem zachowania środków ostrożności

 

105. Do gazów gaśniczych można zaliczyć:

a) azot

b) etan

c) metan

 

106. Pianą można gasić pożary klasy:

a) klasy A i B

b) klasy C i D

c) tylko klasy C

 

107. Pożary metali lekkich zaliczają się do klasy pożarów:

a) A

b) B

c) D

 

108. Po haśle „Do akcji gotuj” przy zasilaniu samochodu z hydrantu,  kierowca:

a) pomaga w budowie linii głównej

b) przeprowadza rozpoznanie wodne

c) ustawia samochód w miejscu wskazanym przez dowódcę, a  następnie uruchamia autopompę

 

109. Czego nie wolno gasić wodą?

a) drewna

b) węgla

c) sodu

 

110. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?

a) serce

b) mózg

c) nerki

 

111. W mięśniu czwórgłowym uda znajduje się wbity pręt metalowy pierwsza pomoc polega na:

a) szybkim usunięciu przedmiotu

b) zabezpieczenie przedmiotu przed przemieszczeniem i opatrzenie rany

c) zebraniu danych osobowych póki pacjent jest przytomny

 

112. Wstrząs jest to:

a) stan niedotlenienia mózgu

b) zespół drgawek

c) odruch człowieka na działanie prądu elektrycznego

 

113. Krew tętniczą wypływająca z rany poznamy po:

a) ciemnobrunatnej barwie

b) spokojnym wypływie

c) jasnoczerwonej barwie

 

114. Co oznacza znak gestowy „Prawa ręka podniesiona w górę”:

a) woda stój

b) woda naprzód

c) uwaga

 

115. Mostek przejazdowy służy do:

a) umożliwienia przejazdu samochodu przez rzekę

b) zabezpieczenia węży przed uszkodzeniem układanych na ulicach i  
drogach

c) sprawiania drabiny pożarniczej

 

116. Dym biało-żółty wydziela się podczas palenia:

a) siana

b) celuloidu

c) gumy

 

117. Stosunek służbowy strażaka powstaje z dniem:

a) powołania

b) mianowania

c) ślubowania

 

118. Podoficerom pełniącym służbę w jednostkach ratowniczo – gaśniczych kolejne stopnie służbowe nadaje:

a) Komendant /Miejski/ Powiatowy PSP

b) Komendant Wojewódzki PSP

c) Komendant Główny PSP

 

119. Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:

a) średniej

b) lekkiej

c) ciężkiej

 

120. W jakim mieści na terenie woj. kujawsko - pomorskiego znajduje się  
Szkoła Podoficerska?

a) Toruń

b) Włocławek

c) Bydgoszcz

 

123. Obowiązująca ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona:

a) 3 lipca 1980 r.

b) 3 listopada 1992 r.

a) 24 sierpnia 1991 r.

 

124. Co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne należy projektować z pomieszczeń, w których będzie przebywać jednocześnie ponad:

a) 20 osób

b) 50 osób

c) 75 osób

 

125. Biblioteki zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

a) ZL III

b) ZL V

c) ZL IV

 

126. Liczba spienienia to:

a) stosunek ilości piany do ilości środka pianotwórczego, z którego ta piana została wytworzona

b) liczba pęcherzyków powietrza zawarta w 1 dm3 piany

c) stosunek ilości wodnego roztworu środka pianotwórczego do wydajności piany

 

127. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku nie może być mniejsza niż:

a) 0,6 m

b) 1,5 m

c) 1,4 m

 

128. Wysokość lokalnego obniżenia na drodze ewakuacyjnej w budynku nie może być mniejsza niż:

a) 1,8 m

b) 2 m

d) 2,2 m

 

129. W jakim przypadku w budynku zaliczonym do ZL III należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami?

a) niskich

b) we wszystkich

c) średniowysokich

 

130. Dojście ewakuacyjne to:

a) długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, którą mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej.

b) odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną

c) odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na zewnątrz budynku

 

131. Stosowanie łatwo zapalnych wykładzin podłogowych jest zabroniona w:

a) w pomieszczeniach, w których może przebywać więcej niż 50 osób

b) w pomieszczeniach okratowanych

c) w budynkach zaliczonych do ZL III

 

132. Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych, przy jednym dojściu, w strefie pożarowej zagrożonej wybuchem wynosi:

a) 15 m

b) 10 m

c) 25 m

 

133. Stosując w jednej strefie pożarowej stałe urządzenia wodne gaśnicze strefę tą można powiększyć o:

a) 50 %

b) 25 %

c) 100 %

 

134. Ściany oddzielające pomieszczenie zagrożone wybuchem od innych pomieszczeń powinny być odporne na parcie o wartości:

a) 25 kPa

b) 15 kPa

c) 35 kPa

 

135. Wskaż pierwszą czynność przy poszkodowanym porażonym prądem po odłączeniu źródła napięcia:

a) udrożnienie dróg oddechowych i uciski klatki piersiowej

b) ocena stanu świadomości i oddechu u poszkodowanego

c) stabilizacja kręgosłupa szyjnego, udrożnienie dróg oddechowych i prowadzenie oddechu

 

136. Co to jest „Pyran”?

a) środek ognioochronny

b) szkło zbrojone

c) szkło ognioodporne

 

137. Kto powołuje Komendanta Głównego Państwowej straży Pożarnej?

a) Prezydent RP na wniosek Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji

b) Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

c) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

138. Do jakiej klasy niebezpieczeństwa pożarowego zaliczamy benzynę?

a) II

b) I

c) III

 

139. Oparzenie I stopnia charakteryzuje się:

a) pęcherzami z płynem surowicznym

b) piekącym, swędzącym rumieniem na skórze, bólem przy dotyku

c) brakiem czucia

 

140. W 2020 r. pismo ZOSP RP „Strażak” będzie obchodziło jubileusz:

a) 138 lecie

b) 110 lecie

c) 100 lecie

 

141. Acetylen posiada wzór chemiczny:

a) CH4

b) C2H2

c) C2H5OH

 

142. Związek OSP został powołany w roku:

a) 1958

b) 1956

c) 1946

 

143. W jakiej odległości od skraju toru kolejowego lub drogi publicznej jest zabronione pozostawianie chrustu i gałęzi?

a) 25 m

b) 50 m

c) 75 m

 

144. Pasy przeciwpożarowe w lasach należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich użyteczność w okresie:

a) tylko wiosennym i jesiennym

b) tylko wiosennym i letnim

c) przez cały rok

 

145. Ustawianie stert i stogów w stosunku do budynków wykonanych z materiałów palnych jest dozwolone w odległości co najmniej:

a) 20 m

b) 15 m

c) 30 m

 

146. Nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy stosować:

a) betonowy dach ciężki

b) lekki dach

c) dach wykonany z płyt żelbetowych dodatkowo wzmocniony stalową konstrukcją

 

147. Pomieszczenie zagrożone wybuchem w budynkach wielokondygnacyjnych należy sytuować na:

a) najwyższej kondygnacji budynku

b) najniższej kondygnacji

c) bez znaczenia

 

148. Co oznacza pojęcie „resuscytacja oddechowo – krążeniowa”?

a) odsysanie śluzu z górnych dróg oddechowych

b) prowadzenie sztucznego oddychania

c) prowadzenie sztucznego oddychania i zewnętrznego pośredniego masażu serca

 

149. Niebezpieczeństwo związane z zakażeniem wirusem HIV, wystąpi przede wszystkim przy:

a) obfitych wymiotach

b) ślinotoku

a) krwawieniach zewnętrznych

 

150. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:

a) w pozycji tzw. bezpiecznej

b) leżącej na wznak

c) półsiedzącej

 

151. Przy poparzeniach chemicznych oka, substancjami o stałej konsystencji, gwałtownie reagującymi z wodą, natychmiast:

a) przykrywamy gałkę oczną jałowym opatrunkiem

b) usuwamy substancję przy pomocy silnego strumienia wody

c) usuwamy substancję przy pomocy pędzelka, chusteczki, lub miękkiego materiału po czym spłukujemy pozostałości strumieniem wody chłodząc przez 20-30 min

 

152. Udar słoneczny to:

a) przegrzanie organizmu pod wpływem promieni słonecznych

b) podrażnienie tkanki mózgowej przez promienie ultrafioletowe słońca

c) jedna z faz narastającego przegrzania organizmu przez słońce

 

153. Ile wynosi nominalna wydajność hydrantu wewnętrznego o średnicy 25 mm?

a) 1 l/s

b) 2,5 l/s

c) 25 l/s

 

154. Podaj jaki jest zapas powietrza w butli o pojemności 11 litrów i ciśnieniu 200 bar:

a) 220 litrów

b) 2200 litrów

c) 5000 litrów

 

155. W obecności poszkodowanego nieprzytomnego:

a) nie wolno wypowiadać negatywnej oceny jego stanu

b) wolno wypowiadać się negatywnie o jego stanie

c) nie ma znaczenia czy wypowiadamy się negatywnie o jego stanie bo nieprzytomny i tak nas nie słyszy

 

156. Poddawanie butli z gazami palnymi bezpośrednio działaniu ognia jest:

a) zabronione w obiektach niezagrożonych wybuchem

b) dozwolone w przypadku zachowania wszelkich możliwych środków ostrożności i zasad BHP

c) zabronione

 

157. Odporność ogniowa to jest cecha elementu budowlanego mierzona:

a) w stopniach C

b) w kg/m3

c) w minutach

 

158. Lekka woda to:

a) wypełniacz poduszek niskociśnieniowych

b) środek gaśniczy skuteczny przy gaszeniu pożarów grupy B

c) roztwór piany lekkiej

 

159. Odległość od lasu odmierzacza paliw, studzienki spustowej, rury pomiarowej i przewodu oddechowego stałej stacji paliw powinna wynosić co najmniej:

a) 20 m

b) 40 m

c) 100 m

 

160. Gaz propan butan jest:

a) cięższy od powietrza

b) lżejszy od powietrza

c) ciężar właściwy jest taki sam

 

163. Ubranie ognioochronne typu ciężkiego chroni przed temperaturą:

a) 900 0C

b) 200 0C

c) 1200 0C

 

164. Rolka zjazdowa to:

a) urządzenie służące do transportu sprzętu ratownictwa technicznego

b) nazwa sprzętu gaśniczego

c) jeden z podstawowych przyrządów zjazdowych stosowanych w ratownictwie wysokościowym

 

165. Gęstość gazu propan butan jest:

a) większa od gęstości powietrza

b) mniejsza od gęstości powietrza

c) mają równą gęstość

 

166. Substancja palna wydzielająca podczas spalania dym niebieskawy to:

a) drewno

b) magnez

c) siarka

 

167. W którym wieku i w jakim mieście w Polsce powstały pierwsze przepisy przeciwpożarowe?

a) XIII wiek, Kraków

b) XIV wiek, Kraków

c) XIV wiek, Warszawa

 

168. Chlor jest gazem o barwie:

a) niebiesko - żółtej

b) żółto - zielonej

c) niebiesko - fioletowej

 

169. Ze względu na rodzaj uzbrojenia na przewodach sieci wodociągowej stosuje się oznaczenia literowe tablic. Symbol „Z” oznacza:

a) zasuwa lub zawór na podłączeniu do odbiorcy

b) zawór na odgałęzieniu odwadniającym (spust)

c) zasuwa na przewodzie wodociągowym przesyłowym lub rozdzielczym

 

170. Jaki typ drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój pożaru?

a) iglasty

b) liściasty

c) mieszany

 

171. W latach 1916 – 1918 najwięcej strażaków walczyło o niepodległość  
w organizacjach:

a) Legionach Polskich

b) Polskiej Organizacji Wojskowej

c) Polskich siłach zbrojnych

 

172. Pojazd ratowniczo – gaśniczy 014R posiada układ jezdno - napędowy:

a) 4x2

b) 4x4

c) 6x6

 

173. Jaka powinna być odległość hydrantu zewnętrznego od krawędzi drogi  
lub ulicy?

a) nie powinna przekraczać 2 m.

b) nie powinna przekraczać 5 m

c) nie powinna przekraczać 15 m

 

174. Pirometrem nazywamy:

a) urządzenie służące do wykrywania substancji toksycznych

b) urządzenie sejsmiczno-akustyczne do wykrywania i lokalizacji  zasypanych ludzi

c) urządzenie służące do zdalnego bezdotykowego pomiaru  
temperatury

 

175. Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:

a) zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wyd. wody 2500 l/min

b) zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wyd. wody 250 l/min

c) zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min

 

176. W skład sprzętu podnoszącego i rozpierającego wchodzą takie urządzenia jak:

a) siłowniki hydrauliczne, sprzęt pneumatyczny, podnośniki siłowe

b) sprzęt oświetleniowy, sprzęt pływający i nurkowy,

c) sprzęt alpinistyczny, dźwigi samochodowe

 

177. W jakiej najmniejszej odległości od okna w mieszkaniu można  
ustawić kuchenkę gazową?

a) 0,5 m

b) 1 m

c) 1,2 m

 

178. Klasa odporności pożarowej podziemnej części budynku nie może być  
niższa niż:

a) C

b) D

c) E

 

179. Amfibia to:

a) kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się na lądzie i na wodzie w szczególności podczas akcji powodziowej

b) kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się w czasie akcji gaśniczej w lesie

c) kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się w czasie akcji ekologicznych do usuwania skutków pożaru lasu

 

180. Prezesem ZG ZOSP RP jest:

a) druh Waldemar Pawlak

b) druh Stanisław Kwaśnik

c) druh Zdzisław Dąbrowski

 

181. Kto powołuje Komendanta Głównego PSP?

a) Prezydent RP na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

b) Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

c) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

182. W przeciwpożarowe wyłączniki prądu muszą być wyposażone obiekty:

a) o powierzchni użytkowej ponad 1000 m2

b) o kubaturze powyżej 1000 m3

c) o wysokości powyżej 12 m.

 

183. Acetylen może być składowany w piwnicach:

a) tak, jeżeli w piwnicy występuje wentylacja mechaniczna,

b) tak, jeżeli w piwnicy występuje wentylacja mechaniczna i pozytywną opinię wydał właściwy miejscowo Komendant Miejski (Powiatowy)

c) nie może być składowany w piwnicach

 

184. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?

a) powietrze

b) olej hydrauliczny

c) przekładnia mechaniczna

 

185. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno – rozpoznawcze?

a) tak, za zgodą komendanta wojewódzkiego PSP

b) tak, za zgodą komendanta głównego PSP

c) nie mogą

 

186. O zamiarze i terminie przeprowadzenia czynności kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej zawiadamia się kontrolowanego:

a) 7 dni przed rozpoczęciem kontroli

b) 14 dni przed rozpoczęciem kontroli

c) nie ma określonego terminu zawiadamiania

 

187. Książkę obiektu budowlanego powinny posiadać:

a) tylko obiekty tymczasowe

b) wszystkie obiekty budowlane

c) tylko obiekty zagrożone wybuchem lub te, w których występuje zagrożenie życia ludzi

 

188. Który z wymienionych obiektów wymaga uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?

a) plac składowy lub wiata o powierzchni 800 m2

b) jednorodzinny budynek mieszkalny

c) budynek zaliczony do ZL II

 

189. Po haśle „Do akcji gotuj” przy zasilaniu samochodu z hydrantu, kierowca:

a) pomaga w budowie linii głównej

b) przeprowadza rozpoznanie wodne

c) ustawia samochód w miejscu wskazanym przez dowódcę, a następnie uruchamia autopompę

 

190. Co oznacza znak gestowy „prawa ręka podniesiona w górę”?

a) uwaga

b) woda stój

c) woda na przód

 

191. Jakie ciśnienie nominalne powinno występować w hydrancie zewnętrznym przy pobieraniu z niego wody za pomocą pomp pożarniczych?

a) 0,1 MPa

b) 0,05 MPa

c) 0,25 Mpa

 

192. W jakim czasie rota II powinna zbudować linię zasilającą aby była nieprzerwana praca autopompy przy podawaniu wody z działka z samochodu GBA 2,5/16?

a) około 29 sek.

b) około 90 sek.

c) około 180 sek

 

193. W masce do aparatu nadciśnieniowego panuje ciśnienie:

a) równe ciśnieniu atmosferycznemu

b) niższe od ciśnienia atmosferycznego

c) wyższe od ciśnienia atmosferycznego

 

194. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu?

a) wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby

b) wilgotność drzew oraz poszycia gleby

c) wilgotność ścioły i powietrza

 

195. Centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej jest:

a) Prezes Rady Ministrów

b) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

c) Prezydent

 

196. Mostek przejazdowy służy do:

a) umożliwienia przejazdu samochodu przez rzekę

b) zabezpieczenia węży przed uszkodzeniem układanych na ulicach i drogach

c) sprawiania drabiny pożarniczej

 

197. W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia?

a) na obrzeżach płomienia

b) na szczycie płomienia

c) we wnętrzu płomienia

 

198. Środki zwilżające są to środki, które:

a) zwiększają napięcie powierzchniowe wody

b) zmniejszają napięcie powierzchniowe wody

c) obniżają temperaturę wody w celu zwiększenia jej właściwości gaśniczych

 

199. Ekoperl to:

a)nazwa pompy do ratownictwa chemiczno – ekologicznego,

b) sorbent – środek wiążący substancje niebezpieczne

c) urządzenie do szybkiego mierzenia ciśnienia

 

200. Przedłużająca się inhalacja organizmu człowieka czystym tlenem przy ciśnieniu atmosferycznym może prowadzić do:

a) obrzęku płuc

b) nie ma wpływu na organizm człowieka

c) zawału

 

201. Czujnik bezruchu to:

a) sprzęt ratowniczy przeznaczony dla poszkodowanych oczekujących na lekarza w bezruchu na noszach

b) sprzęt osobisty ratownika służący do jego bezpieczeństwa w warunkach działań ratowniczych

c) czujnik służący do określenia czy dany pojazd ratowniczy jest w ruchu w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej

 

205. Oświetlenie awaryjne obejmuje:

a) oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne, kierunkowe i przeszkodowe

b) oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne

c) oświetlenie kierunkowe i przeszkodowe


206. Gdzie sprawdzamy tętno u niemowlęcia?

a) na tętnicy przedramiennej

b) na tętnicy szyjnej

c) w pachwinach

 

207. Klasa odporności pożarowej dotyczy:

a) budynku

b) elementów budynku

c) tylko oddzieleń przeciwpożarowych

 

208. Odległość hydrantu zewnętrznego od ścian budynku powinna  
wynosić:

a) 2 – 10 m

b) najmniej 5 m

c) do 5 m

 

209. Minimalna odległość między butlą z gazem propan – butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:

a) 1,5 m

b) 2 m

c) 1,8 m

 

210. Oznaczenie IP dotyczy stopnia:

a) zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem energii elektrycznej

b) zabezpieczenia przeciwwybuchowego

c) zabezpieczenia przed ciałami obcymi i wodą

 

211. Co stanie się z płomieniem świecy, jeżeli w pomieszczeniu zwiększymy stężenie tlenu?

a) płomień skróci się i rozszerzy

b) płomień wydłuży się

c) płomień zgaśnie

 

212. Masowa szybkość spalania odnosi się do:

a) materiałów stałych

b) cieczy

c) gazów

 

215. Przyrządy pomiarowe do pomiaru stężeń gazów wybuchowych to:

a) spirometry

b) manometry

c) eksplozymetry


216. Funkcjonariusz PSP wykonujący czynności kontrolno – rozpoznawcze może w przypadkach uzasadnionych ukarać kontrolowanego poprzez:

a) skierowanie wniosku do kolegium ds. wykroczeń

b) skierowanie wniosku do Sądu Grodzkiego

c) skierowanie wniosku na Policję

 

217. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów zasadowych?

a) metan

b) wodór

c) nie wydziela się żaden gaz

 

218. Rurka wskaźnikowa w ratownictwie chemicznym stosowana jest w celu:

a) ustalenia ilości substancji niebezpiecznej

b) ustalenia rodzaju substancji niebezpiecznej

c) ustalenia ilości zebranej substancji niebezpiecznej

 

219. Procesy spalania w atmosferze wzbogaconej w tlen przebiegają inaczej niż zwykle. Wzrost koncentracji tlenu w obszarze spalania powoduje:

a) zwiększenie minimalnej energii zapłonu

b) podwyższenie górnych granic wybuchowości

c) obniżenie górnych granic wybuchowości

 

220. Chloropikryna jest substancją:

a) cieczą żrącą o błękitnej barwie

b) cieczą palną, bezbarwną o duszącym zapachu

c) cieczą niepalną, bezbarwną, ogólno toksyczną, o ostrym i duszącym zapachu

 

221. Czy pod kładką dla pieszych o konstrukcji stalowej można garażować samochody osobowe?

a) tak

b) nie

c) tak, jeżeli wysokość pomiędzy elementami nośnymi kładki a poziomem terenu wynosi co najmniej 4 m.

 

222. Jaki rodzaj ochrony odgromowej należy zastosować w przypadku budynku szpitala psychiatrycznego?

a) ochronę podstawową

b) ochronę obostrzoną

c) ochronę specjalną

 

223. Czy blaszane pokrycie dachu może być elementem instalacji odgromowej?

a) nie, bo musi być wykonane z prętu stalowego ocynkowanego

b) tak, pod warunkiem zastosowania blachy aluminiowej

c) tak, pod warunkiem zastosowania blachy stalowej ocynkowanej nie cieńszej niż 0,5 mm

 

224. Kto napisał słowa hymnu ZOSP RP?

a) Jerzy Skokowski

b) Jan Stokowski

c) Jakub Szela

 

225. Czy klapy dymowe w dachach i stropodachach mogą być wykonane z materiałów łatwopalnych?

a) tak

b) nie

c) tak, po uprzedniej impregnacji

 

226. Klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami należy stosować w budynkach produkcyjnych i magazynowych:

a) wysokościowym

b) średniowysokich

c) wysokich

 

227. Powierzchnia strefy pożarowej w garażu zamkniętym – podziemnym nie może przekraczać:

a) 1000 m2

b) 500 m2

c) 2500 m2

 

228. Kto w 1184 roku przekazał relikwie św. Floriana do Krakowa?

a) Papież Lucjusz III

b) Biskup Krakowski Gedko

c) Stanisław Arczyński

 

229. Jednym z najwybitniejszych członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa był:

a) płk. Józef Lewandowski

b) mgr Aleksander Piotrowski

c) inż. Józef Tuliszkowski

 

230. W którym roku Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach otrzymało swój statut?

a) w styczniu 1982 roku

b) w lutym 1993 roku

c) w sierpniu 1975 roku

 

231. Geometryczna wysokość podnoszenia to:

a) suma geometrycznej wysokości ssania i tłoczenia, wyrażona w metrach

b) suma geometrycznej wysokości ssania i tłoczenia wyrażonej w litrach

c) suma geometrycznej wysokości ssania wyrażona w metrach

 

232.  II stopień oparzenia to:

a) oparzenie, którego objawem jest zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk i uczucie pieczenia

b) oparzenie, którego objawem jest pojawienie się na zaczerwienionej i obrzękniętej skórze pęcherzy z żółtawym płynem surowiczym, towarzyszy temu ostry ból

c) oparzenie, które cechuje się martwicą całej grubości skóry, a także uszkodzeniem tkanek położonych głębiej (mięśnie, ścięgna), skrajną postacią oparzenia jest zwęglenie tkanek

 

233. Główny sąd Honorowy OSP RP składa się z:

a) od 1 do 6 członków

b) od 7 – 11 członków

d) od 12 do 16 członków

 

234. W 1982 r. pismo ZOSP RP „Strażak” obchodziło jubileusz :

a) 120 lecie

b) 110 lecie

c) 100 lecie

 

235. Jaki wzór chemiczny ma fenol?

a) C6 H5 OH

b) CH2 O

c) CH3 CL

 

236. Pompa perystaltyczna to pompa:

a) pompa wężowa

b) pompa śmigłowa

c) pompa membranowa

 

237. Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:

a) powyżej 55 m

b) powyżej 75 m

c) powyżej 25 m

 

238. Zespół podstawowy w ratownictwie medycznym stanowi:

a) co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;

b) lekarz, ratownik medyczny i dwóch ratowników przedmedycznych

c) dwóch ratowników przedmedycznych

 

239. Ciężar w gotowości bojowej pojazdu pożarniczego GCBA 6/32 wynosi:

a) 10 580 kg

b) 12 620 kg

c) 15 400 kg

 

240. Co zawiera w swoim wyposażeniu zestaw ratunkowy PSP R1?

a) respirator

b) worek samorozprężalny, rezerwuar tlenu i przewód łączący

c) komplet masek twarzowych połączonych z respiratorem

 

241. Która z gaśnic będzie najskuteczniejsza w gaszeniu cieczy ropopochodnej:

a) pianowa

b) proszkowa

c) śniegowa

 

242. Toporek strażacki ma masę:

a) 1,25 kg

b) 1,5 kg

c) 1,7 kg

 

243. Żar żółtoczerwony ma temperaturę:

b) 850 – 950 °C

c) 1050 – 1150 °C

c) 1250 – 1350 °C

 

244. Gazy tworzące mieszaniny wybuchowe z powietrzem przy stężeniu do 10% objętości to:

a) acetylen, wodór

b) amoniak, argon

c) tlen, sprężone powietrze

 

245. Czynnikami niezbędnymi do rozpoczęcia procesu spalania są:

a) materiał palny, utleniacz, bodziec energetyczny

b) tylko materiał palny i utleniacz

c) tylko materiał palny i bodziec energetyczny o odpowiedniej mocy

 

246. Przewody elektryczne można ciąć nożycami z izolowanymi rękojeściami lub użyć do tego siekiery z suchym, drewnianym trzonkiem gdy napięcie w przewodzie nie przekracza:

a) 220 V

b) 300 V

c) 500 V

 

247. Ile wynosi nominalna wydajność hydrantu wewnętrznego o średnicy 52 mm?

a) 1 dm3 /s

b) 2,5 dm3 /s

c) 3,5 dm3 /s

 

248. Na jakiej wysokości powinny być instalowane zawory hydrauliczne przy hydrantach wewnętrznych przeciwpożarowych?

a) 1,0 m (±0,05 m)

b) 1,35 m (±0,05 m)

c) 1,4 m (±0,05 m)

 

249. Czy w obiektach kultu religijnego (kościoły, cerkwie) wymagane jest stosowanie znaków ewakuacyjnych?

a) tak

b) nie

c) tak, jeżeli powierzchnia użytkowa obiektu przekracza 500 m2

 

250. W ilu zbiornikach może być zgromadzona woda przeznaczona do gaszenia kompleksu leśnego o powierzchni przekraczającej 10 ha?

a) tylko w jednym

b) nie ogranicza się

c) najwyżej w dwóch

 

251. Do samochodów pożarniczych średnich zalicza się samochody o masie całkowitej:

a) od 3,5 do 12 ton

b) od 2 do 3,5 ton

c) od 12 do 15 ton

 

252. Lekka woda to:

a) wypełniacz poduszek niskociśnieniowych

b) środek gaśniczy skuteczny przy gaszeniu pożarów grupy B i A sypkich

c) roztwór piany lekkiej

 

253. Ile wynosi minimalna głębokość przeciwpożarowego zbiornika  
wodnego?

a) 0,5 m

b) 0,7 m

c) 1,2 m

 

254. Państwowa Straż Pożarna została powołana z dniem:

a) 1 sierpnia 1992r.

b) 1 lipca 1992 r.

c) 1 lipca 1991r.

 

255. Nagłe rozprzestrzenienie się pożaru poprzez nie spalone pary i gazy palne zebrane pod sufitem, któremu towarzyszą efekty akustyczne nazywamy:

a) rozgorzeniem

b) burzą ogniową

c) wstecznym ciągiem płomieni

 

256. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie rozpieraczy i nożyc firmy LUKAS:

a) powietrze

b) przekładania mechaniczna

c) olej hydrauliczny

 

257. Rolka zjazdowa to:

c) urządzenie służące do transportu sprzętu ratownictwa technicznego

d) nazwa sprzętu gaśniczego

e) jeden z podstawowych przyrządów zjazdowych stosowanych w ratownictwie wysokościowym

 

258. Oświetlenie awaryjne obejmuje:

a) oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne

b) oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne, kierunkowe i przeszkodowe,

c) tylko oświetlenie ewakuacyjne

 

259. Który z wielkich Polaków ogłosił „Porządek Ogniowy” będący pierwszym regulaminem gaszenia pożarów:

a) kanclerz wielki koronny Jan Łaski - (XVI wiek)

b) marszałek izby poselskiej Jerzy Lubomirski – (XVII wiek)

c) marszałek Stanisław Lubomirski - (XVIII wiek)

 

260. Budynki IN to:

a) budynki produkcyjne i magazynowe

b) inwentarskie służące do hodowli inwentarza

c) nie ma takiego określenia

 

261. Masa całkowita pojazdu ratowniczo gaśniczego Jelcz 022 wynosi:

a) 17500 kg

b) 12300 kg

c) 15790 kg

 

262. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy zorganizowany jest na:

a) Dwóch poziomach – poziomie centralnym i wojewódzkim

b) Trzech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym

c) Czterech poziomach -  poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym

 

263. Klasa odporności pożarowej dotyczy :

d) elementów budynku

e) budynku

f) tylko oddzieleń przeciwpożarowych

 

264. Budynki szkolne najczęściej zalicza się do kategorii zagrożenia życia ludzi :

a) ZL II

b) ZL III

c) ZL IV

 

265. Chlor jest gazem o barwie :

a) niebiesko - żółtej

b) żółto - zielonej

c) niebiesko – fioletowej

 

266. W obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych ustanowiono następującą ilość klas odporności pożarowej budynków lub ich części :

a) 6

b) 7

c) 5

 

267. Minimalna odległość między butlą z gazem propan – butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić :

a) 1,8 m

b) 2 m

c) 1,5 m

 

268. Co zyskujemy przy szeregowym łączeniu pomp?

a) sumę ciśnień wszystkich pomp

b) sumę wydatków wszystkich pomp

c) sumę ciśnień i wydatków wszystkich pomp

 

269. Front działania prądu gaśniczego w obronie wynosi :

a) 10 m

b) 20 m

c) 25 m

 

270.  Jak nazywa się popularnie Kamizelka Ratowniczo – wypornościowa  (KRW) stosowana podczas nurkowania?

a) jacket

b) dry siut

c) idrodyna

 

271. Co oznacza znak gestowy „prawa ręka podniesiona w górę” :

a) woda na przód

b woda stój

c) uwaga

 

272. Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako :

a) pożar średni

b) pożar mały

c) pożar duży

 

273. Ile wynosi najmniejsza czynna powierzchnia klapy dymowej ?

a) 0,6m2

b) 0,8m2

c) 1,0m2

 

274. W jakim czasie rota II powinna zbudować linię zasilającą aby była nieprzerwana praca autopompy przy podawaniu wody z działka z samochodu GBA 2,5/16 :

a) około 29 sek.

b) około 90 sek.

c) około 180 sek.

 

275. Podstawowym mechanizmem gaśniczym proszku jest działanie:

a) chłodzące

b) tłumiące

c) izolujące

 

278. Najwcześniej w Europie samochody pojawiły się w strażach pożarnych:

a) Berlina i Londynu

b) Paryża i Hanoweru

c) Wiednia i Amsterdamu

 

279. Sekcja to:

a) zespół 6 ratowników wyposażonych w samochód pożarniczy

b) pododdział w sile dwóch zastępów w tym dowódca

c) załoga dwóch samochodów gaśniczych niezależnie od ilości osób

 

281. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane w budynkach z wyjątkiem mieszkań należy wykonywać z:

a) z materiałów nierozprzestrzeniających ognia

b) z materiałów trudno zapalnych i nierozprzestrzeniających ognia,

c) z materiałów niepalnych i niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia

 

282. W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia:

d) na szczycie płomienia

e) na obrzeżach płomienia

f) we wnętrzu płomienia

 

283. Co to jest wstrząs pourazowy?

a) uderzenie po upadku

b) reakcja organizmu na uraz

c) utrata przytomności

 

284. Podaj obowiązującą jednostkę gęstości obciążenia ogniowego:  
a) J/m2

b) MJ/m3

c) MJ/m2


285. Osobę odpowiedzialną za organizację działań ratowniczo – gaśniczych nazywamy:

a) Dowódcą akcji ratowniczej

b) Kierującym akcją ratowniczą

c) Kierującym działaniami ratowniczymi


286. Wskaż poprawny podział typów kierowania działaniami ratowniczymi:

a)         interwencyjny, ratowniczy oraz gaśniczy

b)         interwencyjny, taktyczny oraz strategiczny

c)         podstawowy, szczególny oraz operacyjny

 

287. Linia wężowa od hydrantu do pompy lub od pompy do kolejnej pompy to

a) Linia główna

b) Linia zasilająca

c) Magistrala wodna

 

288. W celu ewakuacji dużych stad zwierząt w pierwszej kolejności należy:

a) przewodnika stada wyprowadzić w bezpieczne miejsce

b) zastosować zastrzyki usypiające

c) wynieść zwierzęta

 

289. Skrót CNG określa zasilanie samochodu:

a) gazem propan – butan

b) gazem ziemnym

c) wodorem

 

290. Podstawowym kanałem łączności do współdziałania Straż Pożarna/LPR jest:

a) kanał 40

b) KSWL UO2

c) kanał ogólnopolski ratowniczy

 

 

 

 

 

 

 


 


Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.

Copyright © 2011 - 2015 ospjadowniki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.